§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep „STEEL HOUSE”, działający pod adresem internetowym www.steelhouse.pl jest własnością firmy DZIEDZIC Paweł Dziedzic z siedzibą w Rozgartach przy ulicy Piaskowej 10, 87-134 Zławieś Wielka. NIP: 879-260-36 22; REGON:
2. Sprzedającym jest właściciel firmy Paweł Dziedzic zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
3. Sklep „STEEL HOUSE” posiada następujący adres korespondencyjny:
„STEEL HOUSE”
Paweł Dziedzic
ul. Władysława Broniewskiego 8B/2
87-100 Toruń
4. Zakup Towaru możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@steelhouse.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową allegro pod nazwą: Steel_House.
5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie „STEEL HOUSE” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Klientowi na stronie internetowej www.steelhouse.pl zostaje udostępniony regulamin Sklepu„STEEL HOUSE”. Klient przed dokonaniem zakupu, ma obowiązek do zapoznania się z regulaminem Sklepu. Po dokonaniu zakupu oznacza, że Klient z regulaminem się zapoznał.
§ 2
Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane Klientowi są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) w złotych polskich PLN.
2. Złożenie przez Klienta zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej allegro) stanowi ofertę zawarcia ze Sklepem umowy nabycia (kupna) określonego Towaru.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerw technicznych serwisu, planowanych lub wynikających z zaistnienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.15.30, w weekendy oraz w święta będą rozpatrywane pod kątem kompletności danych od rana w kolejnym w dniu roboczym.
5. Formularz zamówienia wysyłany jest do klienta w ciągu 24 h od momentu dokonania zakupu Towaru.
6. Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia przez Klienta, Sklep przesyła w drodze korespondencji elektronicznej w ciągu 24h, potwierdzenie otrzymania zamówienia z wyszczególnieniem informacji dotyczących Towaru, obowiązującej ceny, o koszcie i terminie wysyłki, szczegółów realizacji zamówienia oraz danych kontaktowych Klienta: dokładny adres, na
który Towar ma być wysłany, numer telefonu oraz adres e-mail.
8. Potwierdzone zamówienie Klient podpisuje i przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: biuro@steelhouse.pl.
9. Usługodawca przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po przesłaniu podpisanego potwierdzenia zamówienia oraz po otrzymaniu zaksięgowaniu wpłaty.
9.1. W przypadku wysyłki Towaru za pobraniem, Usługodawca przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po przesłaniu podpisanego potwierdzenia zamówienia.
10. Zamówienie zostanie anulowane automatycznie po 14 dniach od jego złożenia, w przypadku jeżeli Klient w ww. terminie nie dokonał zapłaty za zamówienie.
§ 3
Koszty i termin wysyłki
1. Usługodawca zamieszcza informację w potwierdzeniu zamówienia o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
2. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany w potwierdzeniu zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z § 5 ust.2.
3. Doręczenie Towarów następuje wyłącznie na terenie Polski.
4. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej.
5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. Usługodawca nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
7. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Sklepu „STEEL HOUSE” w Toruniu przy ul. Władysława Broniewskiego 8B/2. O możliwości odebrania zamówionego Towaru Usługodawca informuje Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w
ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu.
8. Opłata za wysyłkę Towaru uzależniona jest od cennika firmy kurierskiej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego Towaru oraz wybranej formy płatności.
9. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w potwierdzeniu zamówienia.
§ 4
Płatności
1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
1.1 Klient w formularzu zamówienia deklaruje czy chce otrzymać paragon czy fakturę. W przypadku wybrania opcji faktury, Klient przy danej deklaracji powinien umieścić niezbędne informacje do wystawienia faktury (Nazwa, adres i NIP firmy).
2. Za zakupiony Towar w sklepie „STEEL HOUSE” wymagana jest kompletna wpłata do przystąpienia realizacji zamówienia.
3. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
· Za pobraniem – Klient dokonuje płatności u kuriera w momencie dostawy
przesyłki.
· Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU).
· Przelew na konto bankowe Sklepu. Wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek:
ING Bank Śląski S.A.
65 1050 1979 1000 0092 0796 1203
DZIEDZIC
Paweł Dziedzic
Rozgarty ul. Piaskowa 10
87-134 Zławieś Wielka
§ 5
Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta składając stosowne oświadczenie. Klient może złożyć oświadczenie według wzoru udostępnionego przez Sklep. Dokument odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej www.steelhouse.pl w zakładce pliki do pobrania.
2. Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Podstawą zwrotu Towaru jest okazanie dowodu zakupu Towaru.
4. W przypadku chęci skorzystania przez Konsumenta z prawa zwrotu Towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Usługodawcę, a następnie odesłać Towar wraz z dokumentem zakupu Towaru na adres siedziby firmy. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu
od umowy oraz numer rachunku bankowego na jaki Sklep ma dokonać przelewu.
5. W przypadku wysłania samego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu Towaru, Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Odesłanie Towaru na adres siedziby firmy.
6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
7. W przypadku wybrania dowodu zakupu w postaci faktury, Klient otrzyma fakturę korygującą przesłaną na adres e-mail. Daną fakturę korygującą, należy podpisać i odesłać na adres e-mail:
biuro@steelhouse.pl.
8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. W wypadku odstąpienia, koszt przesyłki zawierającej Towar zwracany ponosi Klient. Przesyłki wysłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z jego przeznaczeniem.
11. Towar powinien zostać odesłany w stosownym opakowaniu (zabezpieczającym go przed zniszczeniem), z zachowaniem należytej staranności i mając na uwadze rodzaj transportu oraz rodzaju Towaru.
§ 6
Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Towaru, Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz z ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
2. W przypadku Towaru nabytego przez Klienta, Sklep odpowiada za wady.
3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: „STEEL HOUSE” Toruń ul. Władysława Broniewskiego 8B/2 lub elektronicznie na adres: biuro@steelhouse.pl.
4. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Należy sprawdzić czy zamówiony Towar nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzeń.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych (uszkodzenie Towaru, brak jakiegoś elementu) powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego oraz dostarczenia/przesłania protokołu na adres elektroniczny Sklepu. Z protokołem reklamacyjnym należy przesłać dokumentację fotograficzną szkody.
6. W przypadku stwierdzenia wady Towaru zakupionego przez Klienta, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem i poinformować o szkodzie.
7. Reklamowany Towar należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z dowodem zakupu i wypełnionym, podpisanym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w zakładce pliki do pobrania.
8. Usługodawcy od dnia otrzymania wadliwego Towaru z formularzem reklamacyjnym przysługuje 14 dni na ustosunkowanie się do roszczeń Klienta i poinformowaniu w tym okresie na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Towaru z winy klienta, Klient powinien mieć świadomość, że może zostać obciążony kosztami wynikłymi z tych czynności.
§ 7
Zgodność oferty
1. Różnice w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych. Może to wynikać z ustawień i odświeżania monitora, z jakości zdjęć, palety barw.
2. Towary wykonane z surowców naturalnych takich jak np. skóra, drewno, tkaniny są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze, przebarwienia, kolor tkanin oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych”.
2. Wszystkie wzory i fotografie przedmiotów oraz mebli zamieszczonych na stronie internetowej objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela jest zabronione. Ustawa o prawach autorskich: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83).